POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:
pdf-icon

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY: 
pdf-icon

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci:
obchodné meno: Miroslav Cáfal MAXcomputers
sídlo: Nerudova 12, 036 08 Martin
IČO: 41530284
DIČ: 1074787714
IČ DPH: SK1074787714
zápis v registri: Živnostenský register v Martine pod č. 550-16205

 

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri  reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený: 

Názov a adresa prevádzky: MAXcomputers, Pivovarská 1A, 036 01 Martin

Reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č.): Mgr. Miroslav Cáfal, zodp. vedúci, 0903 153 610
                                                                         Ing. Cáfalová Anna, manažér obch. a marketing, 0904 924 901
K reklamácií je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúra,pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie :

a)záručná reklamácia
Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), v zložitých prípadoch do 3 prac. dní (do tej lehoty sa nezapočítava čas na odborné posúdenie vady), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.
Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

b)reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, a pod.
Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.
O každej reklamácií sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií.
Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.